ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
2 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
3 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
4 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
5 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
6 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
7 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
8 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
9 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
11 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 1 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
12 B6109851 นางสาวบุญยรัตน์ ปั่นเนตร IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
13 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
14 B6110994 นายธนพล พันลำ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
15 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 1 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
16 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
17 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
18 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
19 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
20 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ IE 1 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
21 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
22 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
23 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
24 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
25 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
26 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
27 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
28 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
29 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
30 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
31 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
32 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
33 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
34 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
35 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
36 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
37 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
38 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
39 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
40 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 2 10 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
41 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 2 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
42 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
43 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์ IE 2 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
44 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
45 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
46 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
47 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
48 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
49 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
50 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
51 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
52 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม IE 2 10 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
53 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์ IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
54 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
55 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
56 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
57 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์ IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
58 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
59 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
60 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
61 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล IE 2 10 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
62 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
63 B6114015 นายคมสัน วารีศรี IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
64 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
65 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์ IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
66 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
67 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์ IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
68 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
69 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
70 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
71 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร IE 2 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
72 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
73 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์ IE 2 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
74 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์ IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
75 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 3 10 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
76 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 3 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
77 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว IE 3 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
78 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
79 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
80 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
81 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
82 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
83 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
84 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
85 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า IE 3 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
86 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์ IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
87 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
88 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
89 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
90 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
91 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง IE 3 10 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
92 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์ IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
93 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
94 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม IE 3 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ