ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง IE 1 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา IE 1 3 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์ IE 1 3 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6015589 นายวรวิช ทองมูล IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร IE 1 3 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6019334 นายปพน สุดใจ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง IE 1 3 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ IE 1 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู IE 2 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์ IE 2 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม IE 2 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์ IE 2 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
68 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก IE 2 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล IE 2 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์ IE 2 3 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์ IE 2 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
80 B5800469 นายปริวรรต เอื้อเฟื้อกลาง IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
81 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย IE 3 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
82 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
83 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
84 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
89 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
90 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์ IE 3 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6005412 นายปุริม พลมณี IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
96 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
97 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
98 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
99 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
100 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
101 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์ IE 3 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
102 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
103 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
104 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
105 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
106 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
107 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
108 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
109 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
110 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
111 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
112 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
113 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
114 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา IE 3 1 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
115 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
116 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
117 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
118 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
119 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
120 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
121 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ IE 3 0 533264 ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY