ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5701902 นางสาวณัฐณิชา พริ้งชัยภูมิ MAE 1 40 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
2 B5704064 นายนนทวัฒน์ คุณธรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
3 B5708581 นายธิวรา พันฤทธิ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
4 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
5 B5719730 นายจักรกฤต ปิดตาละเพ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
6 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
7 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
8 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
9 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
10 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
11 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
12 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
13 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
14 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์ MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
15 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
16 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์ MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
17 B5822003 นายจตุรงค์ วงค์ก้อม MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
18 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง MAE 1 10 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ