ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
2 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
3 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
4 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
5 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
6 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
7 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
8 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
9 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
10 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
11 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
12 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
13 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
14 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
15 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
16 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
17 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
18 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
19 B5911639 นางสาวเจนจิรา เงางาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
20 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
21 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
22 B5912582 นางสาวพลอยไพลิน รุประมาณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
23 B5912643 นายอดิศร บึงมุม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
24 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
25 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
26 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
27 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
28 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
29 B5922390 นายอัครพนธ์ มีสนม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES
30 B5922611 นางสาวสุภาพรรณ สารสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535469 OPTIMIZATION TECHNIQUES