ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5606931 นายจิรายุทธ จอกทอง MAE 1 10 0 535414 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
2 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ MAE 1 10 0 535414 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
3 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 1 10 0 535414 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
4 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 1 W 0 535414 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ