ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ MAE 1 10 0 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
2 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 1 10 0 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
3 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 10 0 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ