ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5606931 นายจิรายุทธ จอกทอง MAE 1 10 1 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
2 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ MAE 1 10 1 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
3 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 1 10 1 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
4 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 10 1 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
5 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา MAE 1 10 0 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
6 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ MAE 1 10 0 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
7 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 1 10 0 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ