ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
2 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
3 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
4 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
5 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
6 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
7 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
8 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
9 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
10 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
11 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
12 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
13 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
14 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
15 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
16 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
17 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
18 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
19 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
20 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
21 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
22 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
23 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
24 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
25 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
26 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
27 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
28 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
29 B6005764 นางสาวอรวี คำภา Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
30 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
31 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
32 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
33 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
34 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
35 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
36 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
37 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
38 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
39 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
40 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
41 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
42 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
43 B6012243 นายธีรัช แสนสุข Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
44 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
45 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
46 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
47 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
48 B6015473 นายธนาพล ทับสาร Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
49 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
50 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
51 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
52 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
53 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
54 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
55 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
56 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
57 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
58 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
59 B6025052 นายโสฬส พุแค Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
60 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
61 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
62 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ Electronic Engineering 1 10 1 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ