ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802081 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
2 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
3 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
4 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก Electronic Engineering 1 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
5 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
6 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
7 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
8 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ Electronic Engineering 1 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
9 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
10 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
11 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
12 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
13 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ Electronic Engineering 1 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
14 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี Electronic Engineering 1 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
15 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
16 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์ Electronic Engineering 1 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
17 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ Electronic Engineering 1 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
18 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
19 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
20 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
21 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
22 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์ Electronic Engineering 1 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
23 B5913152 นางสาวศศิธร พลที Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
24 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
25 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย Electronic Engineering 1 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
26 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
27 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม Electronic Engineering 1 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
28 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
29 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
30 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
31 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
32 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
33 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์ Electronic Engineering 1 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
34 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์ Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
35 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก Electronic Engineering 1 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
36 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ Electronic Engineering 1 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
37 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม Electronic Engineering 2 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
38 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
39 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
40 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์ Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
41 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
42 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
43 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
44 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์ Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
45 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
46 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
47 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา Electronic Engineering 2 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
48 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
49 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
50 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
51 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
52 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์ Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
53 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
54 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
55 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
56 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
57 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
58 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
59 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
60 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
61 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
62 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
63 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
64 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
65 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
66 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
67 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์ Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
68 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
69 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
70 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
71 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
72 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
73 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต Electronic Engineering 2 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
74 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา Electronic Engineering 2 1 539403 PHOTONICS LABORATORY