ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5706655 นางสาวเพชรรัตน์ อั้นกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
2 B5715725 นางสาวบุษยา ขันศิลา Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
3 B5800247 นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
4 B5800827 นางสาวยุวธิดา มูลธรรมมา Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
5 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
6 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
7 B5802876 นางสาวภัทรพร ดอกเขียว Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
8 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
9 B5804016 นายศิวกร ว่องไวคุณอนันต์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
10 B5804122 นางสาวนนท์ธิยา โก๊ะรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
11 B5805082 นายณัฐกุล พวงประโคน Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
12 B5806461 นายตะวัน กาลจักร Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
13 B5806553 นางสาวนัชชา คำพิจารณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
14 B5806829 นายโชติวิชญ์ จันทราช Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
15 B5807260 นางสาวธนัญญา วงศ์จันทร์ชมภู Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
16 B5807314 นายพงษ์ทวี รสจันทร์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
17 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
18 B5808441 นางสาวภัทรกันย์ อันทามา Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
19 B5808908 นายวิวัฒน์ วรสนาม Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
20 B5810574 นางสาวจริยา ภาคพรม Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
21 B5811281 นายเดชา แก้วบุตร Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
22 B5811694 นายเมธาสิทธิ์ เที่ยงธรรม Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
23 B5812295 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั๊น Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
24 B5812608 นายชูศักดิ์ โชว์ตระกูลทอง Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
25 B5813520 นางสาวภาณุมาส สิงหา Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
26 B5813629 นายปิยะ มุ่งแฝงกลาง Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
27 B5814459 นายณัฐวัฒน์ ซีมากร Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
28 B5819591 นางสาวลัดดาวรรณ ชาญเกษม Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
29 B5819676 นายสมรักษ์ เรืองรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
30 B5819690 นายสำเริง สันทาลุนัย Electronic Engineering 1 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
31 B5819713 นายชัชวาลย์ ผลาผล Electronic Engineering 1 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
32 B5819720 นายเจริญ อุ่นเจริญ Electronic Engineering 1 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
33 B5819737 นายศักดินันท์ แรมจันทึก Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
34 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
35 B5824267 นายปรัชญพงศ์ สุภาวัฒนพันธ์ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
36 B5828128 นายเมธชนัน เอี่ยมโภคาประดิษฐ Electronic Engineering 1 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
37 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
38 B5703869 นางสาวศศิปรียา กาญจนสุคนธ์ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
39 B5712366 นางสาวณัฐณิชา ศรีวรสาร Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
40 B5715176 นายคุณากร เทพนิมิตร Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
41 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม Electronic Engineering 2 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
42 B5718245 นายณัฏฐ์ เกตุสูงเนิน Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
43 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
44 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
45 B5800230 นายศักดิ์สิทธิ์ พลฤทธิ์ Electronic Engineering 2 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
46 B5803538 นางสาวสุธาสินี ไทยเรือง Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
47 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
48 B5805419 นายพัชร์ธวิทย์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
49 B5806850 นางสาวนุตประวีณ์ เจริญสุข Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
50 B5808977 นายนัฐวุฒิ เรียบกระโทก Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
51 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
52 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
53 B5810086 นายจักรพรรดิ์ แพงสารัตน์ Electronic Engineering 2 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
54 B5811083 นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
55 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร Electronic Engineering 2 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
56 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
57 B5819638 นายวัชรพงศ์ จีนกลาง Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
58 B5819652 นายพงศกร สุวรรณโชติ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
59 B5819768 นายจารุวัฒน์ เชื้อจันทึก Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
60 B5819799 นายสุเทพ จันทวี Electronic Engineering 2 10 3 539403 PHOTONICS LABORATORY
61 B5819805 นางสาวรัชต์กนก เผือกกรุต Electronic Engineering 2 10 1 539403 PHOTONICS LABORATORY
62 B5819836 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
63 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
64 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
65 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
66 B5927654 นางสาวอมรรัตน์ หมวกสันเทียะ Electronic Engineering 2 10 0 539403 PHOTONICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ