ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
2 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
3 B5715725 นางสาวบุษยา ขันศิลา Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
4 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
5 B5718245 นายณัฏฐ์ เกตุสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
6 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
7 B5800827 นางสาวยุวธิดา มูลธรรมมา Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
8 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
9 B5802081 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
10 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
11 B5802876 นางสาวภัทรพร ดอกเขียว Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
12 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
13 B5803538 นางสาวสุธาสินี ไทยเรือง Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
14 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
15 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
16 B5806829 นายโชติวิชญ์ จันทราช Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
17 B5807314 นายพงษ์ทวี รสจันทร์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
18 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
19 B5808908 นายวิวัฒน์ วรสนาม Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
20 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
21 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
22 B5810086 นายจักรพรรดิ์ แพงสารัตน์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
23 B5810574 นางสาวจริยา ภาคพรม Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
24 B5811281 นายเดชา แก้วบุตร Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
25 B5812295 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั๊น Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
26 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
27 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
28 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
29 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
30 B5819652 นายพงศกร สุวรรณโชติ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
31 B5819799 นายสุเทพ จันทวี Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
32 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
33 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
34 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
35 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
36 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
37 B5828128 นายเมธชนัน เอี่ยมโภคาประดิษฐ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ