ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
2 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
3 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
4 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
5 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
6 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
7 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์ Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
8 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
9 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
10 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
11 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
12 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
13 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
14 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
15 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
16 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
17 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
18 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
19 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
20 B5913152 นางสาวศศิธร พลที Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
21 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
22 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
23 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
24 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
25 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
26 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
27 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
28 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
29 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
30 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
31 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
32 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
33 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
34 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
35 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
36 B5811083 นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
37 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
38 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
39 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
40 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา Electronic Engineering 2 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
41 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
42 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
43 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
44 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
45 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
46 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
47 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
48 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
49 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
50 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
51 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม Electronic Engineering 2 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
52 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
53 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
54 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง Electronic Engineering 2 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
55 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
56 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
57 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
58 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ Electronic Engineering 2 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
59 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา Electronic Engineering 2 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ