ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
2 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
3 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
4 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
5 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
6 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
7 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
8 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
9 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
10 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
11 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
12 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
13 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
14 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
15 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
16 B5915743 นายจักรกริช มาตราช Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
17 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
18 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
19 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
20 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
21 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
22 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ