ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
2 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
3 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
4 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
5 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
6 B6005764 นางสาวอรวี คำภา Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
7 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
8 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์ Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
9 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
10 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
11 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
12 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
13 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก Electronic Engineering 1 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
14 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
15 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
16 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 1 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
17 B6025052 นายโสฬส พุแค Electronic Engineering 1 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
18 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 2 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
19 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
20 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
21 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง Electronic Engineering 2 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
22 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย Electronic Engineering 2 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
23 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 2 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
24 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ Electronic Engineering 2 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
25 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
26 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง Electronic Engineering 2 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
27 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
28 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
29 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ Electronic Engineering 2 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
30 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 2 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
31 B6009656 นายไชยา การสอน Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
32 B6012243 นายธีรัช แสนสุข Electronic Engineering 2 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
33 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
34 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
35 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
36 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
37 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
38 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที Electronic Engineering 2 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
39 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
40 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
41 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว Electronic Engineering 2 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
42 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
43 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์ Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
44 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
45 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 3 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
46 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
47 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา Electronic Engineering 3 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
48 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
49 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
50 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน Electronic Engineering 3 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
51 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
52 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี Electronic Engineering 3 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
53 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร Electronic Engineering 3 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
54 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
55 B6015473 นายธนาพล ทับสาร Electronic Engineering 3 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
56 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
57 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 3 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
58 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง Electronic Engineering 3 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
59 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข Electronic Engineering 3 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
60 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว Electronic Engineering 3 10 1 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
61 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์ Electronic Engineering 3 10 0 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
62 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ Electronic Engineering 3 10 3 539401 ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ