ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
2 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
3 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
4 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
5 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
6 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
7 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
8 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
9 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
10 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
11 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
12 B6012243 นายธีรัช แสนสุข Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
13 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์ Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
14 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
15 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
16 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ