ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 ELECTRONIC MATERIALS
2 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 ELECTRONIC MATERIALS
3 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา Electronic Engineering 1 10 1 539302 ELECTRONIC MATERIALS
4 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
5 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
6 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์ Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
7 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
8 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
9 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
10 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 2 W 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
11 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
12 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
13 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
14 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
15 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
16 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
17 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ Electronic Engineering 2 W 1 539302 ELECTRONIC MATERIALS
18 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
19 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา Electronic Engineering 2 10 1 539302 ELECTRONIC MATERIALS
20 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
21 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
22 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
23 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
24 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
25 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
26 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
27 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
28 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
29 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
30 B6012243 นายธีรัช แสนสุข Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
31 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
32 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์ Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
33 B6015473 นายธนาพล ทับสาร Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
34 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
35 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
36 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
37 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
38 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
39 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
40 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
41 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
42 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 2 10 3 539302 ELECTRONIC MATERIALS
43 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส Electronic Engineering 2 10 1 539302 ELECTRONIC MATERIALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ