ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
2 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
3 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
4 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
5 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
6 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
7 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
8 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
9 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
10 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
11 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
12 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
13 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
14 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
15 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
16 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
17 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
18 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
19 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
20 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
21 B6025052 นายโสฬส พุแค Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
22 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC LABORATORY
23 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ Electronic Engineering 2 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ