ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
2 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
3 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
4 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
5 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ