ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
2 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
3 B5824670 นางสาวศิรกาญจน์ สุระสิทธิ์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
4 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
5 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
6 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
7 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
8 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
9 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
10 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
11 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
12 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
13 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย TCE 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
14 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
15 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
16 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
17 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
18 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
19 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
20 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
21 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
22 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
23 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
24 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
25 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
26 B6005726 นายธนพล แก้วมูล TCE 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
27 B6005764 นางสาวอรวี คำภา Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
28 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์ Electronic Engineering 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
29 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
30 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
31 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
32 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
33 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
34 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
35 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด Electronic Engineering 1 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
36 B6010928 นางสาวอริสราลักษณ์ ชิตสกุลวงค์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
37 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
38 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
39 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
40 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
41 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
42 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
43 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
44 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
45 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
46 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
47 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
48 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
49 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
50 B6025052 นายโสฬส พุแค Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
51 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว Electronic Engineering 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
52 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร Electronic Engineering 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
53 B5800513 นายกิตติ โตใย TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
54 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
55 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา Electronic Engineering 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
56 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์ Electronic Engineering 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
57 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
58 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ Electronic Engineering 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
59 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์ Electronic Engineering 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
60 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์ TCE 2 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
61 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
62 B5917556 นายธัชปรัชญ์ ดวงดี TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
63 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
64 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
65 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
66 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
67 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
68 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
69 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
70 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
71 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์ TCE 2 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
72 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
73 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
74 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
75 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
76 B5915743 นายจักรกริช มาตราช Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
77 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง TCE 3 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
78 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
79 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
80 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง Electronic Engineering 3 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
81 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ Electronic Engineering 3 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
82 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
83 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน Electronic Engineering 3 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
84 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
85 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์ TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
86 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
87 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
88 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
89 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
90 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
91 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
92 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
93 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง TCE 3 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
94 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
95 B6009656 นายไชยา การสอน Electronic Engineering 3 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
96 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
97 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
98 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
99 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
100 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
101 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
102 B6015473 นายธนาพล ทับสาร Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
103 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
104 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม TCE 3 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
105 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
106 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
107 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
108 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
109 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
110 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
111 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
112 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
113 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
114 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
115 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
116 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
117 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
118 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
119 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
120 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
121 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
122 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์ Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
123 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
124 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
125 B6001339 นางสาวรัตนาภรณ์ สารบาล TCE 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
126 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
127 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
128 B6003517 นายวรากร ยาแปง TCE 4 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
129 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา Electronic Engineering 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
130 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
131 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
132 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
133 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
134 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
135 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ Electronic Engineering 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
136 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์ TCE 4 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
137 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
138 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
139 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล TCE 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
140 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง TCE 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
141 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม TCE 4 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
142 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
143 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
144 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
145 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
146 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา Electronic Engineering 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
147 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์ TCE 4 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
148 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง TCE 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
149 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
150 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
151 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร Electronic Engineering 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
152 B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
153 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
154 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
155 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
156 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
157 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
158 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
159 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์ TCE 4 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
160 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
161 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
162 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร TCE 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
163 B6019525 นายธนากร พิมวงค์ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
164 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
165 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
166 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
167 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด TCE 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
168 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
169 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
170 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม TCE 4 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
171 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
172 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข Electronic Engineering 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
173 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์ TCE 4 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
174 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย TCE 4 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
175 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ Electronic Engineering 4 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY