ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
2 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์ TCE 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
3 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
4 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
5 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
6 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
7 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
8 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
9 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
10 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
11 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
12 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
13 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
14 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
15 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
16 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
17 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
18 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
19 B6108267 นายโสฬส นามประเส TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
20 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
21 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
22 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์ TCE 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
23 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
24 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
25 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
26 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
27 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
28 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
29 B6113100 นายวงศธร ราชูธร TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
30 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
31 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
32 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
33 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
34 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
35 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
36 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
37 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
38 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
39 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
40 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
41 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
42 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
43 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
44 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
45 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
46 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
47 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 1 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
48 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 1 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
49 B5618828 นายณเรวัต ทิวาลัย TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
50 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว Electronic Engineering 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
51 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
52 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
53 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม Electronic Engineering 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
54 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
55 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
56 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
57 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
58 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
59 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง Electronic Engineering 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
60 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
61 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
62 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
63 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 3 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
64 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
65 B6012243 นายธีรัช แสนสุข Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
66 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
67 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
68 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์ Electronic Engineering 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
69 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
70 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
71 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
72 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
73 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
74 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที Electronic Engineering 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
75 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
76 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว Electronic Engineering 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
77 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
78 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
79 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
80 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
81 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
82 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
83 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
84 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 3 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
85 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
86 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
87 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
88 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
89 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
90 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
91 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
92 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
93 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
94 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
95 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
96 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
97 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
98 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์ TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
99 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 3 3 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
100 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
101 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์ TCE 3 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY