ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5618828 นายณเรวัต ทิวาลัย TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
2 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
3 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา TCE 1 10 1 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
4 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
5 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
6 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์ TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
7 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง TCE 1 10 1 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
8 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์ TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
9 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
10 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
11 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
12 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
13 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 1 10 0 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ