ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 1 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
2 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า TCE 1 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
3 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา TCE 1 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
4 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 1 10 1 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
5 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
6 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
7 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
8 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
9 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
10 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
11 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
12 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
13 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
14 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
15 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
16 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
17 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
18 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
19 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
20 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
21 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
22 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
23 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
24 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
25 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
26 B6113100 นายวงศธร ราชูธร TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
27 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
28 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
29 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
30 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
31 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 2 10 1 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
32 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
33 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
34 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
35 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
36 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
37 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
38 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
39 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
40 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
41 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
42 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
43 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
44 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
45 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
46 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง TCE 3 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
47 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ TCE 3 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
48 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี TCE 3 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
49 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 3 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
50 B6103460 นางสาวสาวิตรี แก้วคำศรี TCE 3 60 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
51 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา TCE 3 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
52 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 3 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
53 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 3 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
54 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
55 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
56 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
57 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
58 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
59 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
60 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
61 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
62 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
63 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
64 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
65 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
66 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
67 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
68 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล TCE 4 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
69 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
70 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
71 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
72 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 4 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
73 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ TCE 4 10 1 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
74 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
75 B6108267 นายโสฬส นามประเส TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
76 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
77 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
78 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 4 10 1 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
79 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
80 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
81 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
82 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 4 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
83 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
84 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
85 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 4 10 1 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
86 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
87 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
88 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 4 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
89 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
90 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
91 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
92 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
93 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
94 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 4 10 1 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
95 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
96 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
97 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
98 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 4 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ