ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
2 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
3 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
4 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 10 1 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
5 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 1 10 1 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
6 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
7 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
8 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
9 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
10 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
11 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์ TCE 1 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
12 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ TCE 1 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
13 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
14 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
15 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
16 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
17 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
18 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
19 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
20 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
21 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
22 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
23 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
24 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
25 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา TCE 1 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
26 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
27 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
28 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
29 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์ TCE 1 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
30 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
31 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
32 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
33 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
34 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
35 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
36 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
37 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
38 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
39 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
40 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
41 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
42 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา TCE 1 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
43 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
44 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
45 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร TCE 1 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
46 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
47 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
48 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
49 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์ TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
50 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
51 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
52 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
53 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
54 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
55 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
56 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
57 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
58 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
59 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
60 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
61 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
62 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
63 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
64 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
65 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
66 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
67 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
68 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
69 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
70 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
71 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
72 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
73 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
74 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
75 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
76 B6223540 นายอาคม พันวาสนา TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
77 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์ TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
78 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
79 B6225162 นายนที รักสุทธี TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
80 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
81 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
82 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
83 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
84 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
85 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
86 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
87 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
88 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
89 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ TCE 2 10 0 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
90 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี TCE 2 10 3 539211 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ