ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5600243 นางสาวสุภาพร น้อยธิ Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
2 B5606306 นางสาวเอมวิกา นาคฤทธิ์ TCE 1 40 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
3 B5615469 นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
4 B5623280 นางสาวทิวาภรณ์ โฉมศรี Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
5 B5703869 นางสาวศศิปรียา กาญจนสุคนธ์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
6 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
7 B5718344 นายชลเทพ เชดสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
8 B5722846 นางสาววนิดา มะขยัน Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
9 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
10 B5800513 นายกิตติ โตใย TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
11 B5802593 นายต่วนฮัมดี นิบันดัร Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
12 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
13 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
14 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
15 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
16 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
17 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
18 B5816477 นายรุ่งโรจน์ วรรณพบ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
19 B5816514 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
20 B5816521 นางสาวปาริชาติ วงษ์อุปปา TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
21 B5817719 นายอนุชา ดาทอง TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
22 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
23 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
24 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
25 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
26 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
27 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
28 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
29 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
30 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
31 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
32 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
33 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
34 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
35 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
36 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
37 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
38 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
39 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
40 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
41 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
42 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
43 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
44 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
45 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
46 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
47 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
48 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
49 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
50 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
51 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
52 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
53 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
54 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
55 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
56 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
57 B5903825 นางสาวณัฐชนน ละดาดก Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
58 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
59 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
60 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
61 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
62 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
63 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
64 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
65 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
66 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
67 B5905010 นายณภัฒร์ สุวรรณศร TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
68 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
69 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
70 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
71 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์ TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
72 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
73 B5905973 นายชานล สอนประสม TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
74 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
75 B5906437 นางสาวสุพรรษา ทวินันท์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
76 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
77 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
78 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
79 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
80 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
81 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
82 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
83 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
84 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
85 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
86 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
87 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์ Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
88 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
89 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
90 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
91 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
92 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
93 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
94 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
95 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
96 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
97 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
98 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
99 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
100 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
101 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
102 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
103 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
104 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
105 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
106 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
107 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
108 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
109 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
110 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ CE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
111 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
112 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
113 B5912858 นายพงศธร นะคะจัด TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
114 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
115 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
116 B5913152 นางสาวศศิธร พลที Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
117 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
118 B5913343 นายกัณหา มากมูล TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
119 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
120 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
121 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
122 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
123 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
124 B5914036 นางสาวเกศรินทร์ แก้วสว่าง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
125 B5914128 นางสาวชญานิศ รัตนประเสริฐ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
126 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
127 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
128 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
129 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
130 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
131 B5914722 นายเกียรติศักดิ์ หอมบุญ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
132 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
133 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
134 B5915118 นางสาวธิดาพร เฝือสูงเนิน TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
135 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
136 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
137 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
138 B5915415 นางสาวฟ้ารุ่ง สัมกลาง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
139 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่ TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
140 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
141 B5915910 นางสาวฐิตินันท์ แสนกล้า TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
142 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
143 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
144 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
145 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
146 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
147 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
148 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
149 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
150 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
151 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
152 B5918102 นายสุรสีห์ คำมูลศรี TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
153 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
154 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
155 B5918133 นางสาววนิดา ศิริประเสริฐ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
156 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
157 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
158 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
159 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
160 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
161 B5918201 นายอดิศร ดาศรี TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
162 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
163 B5918225 นายณัชฐปกรณ์ ทองโท TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
164 B5918232 นางสาวอรยา วงษ์ศรีเมือง TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
165 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
166 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
167 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
168 B5918294 นางสาวกนกวรรณ ขวัญทอง TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
169 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
170 B5918423 นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
171 B5918652 นางสาวอภิญญา หม่องวรรณะ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
172 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
173 B5919444 นายวรินธร ชมแสง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
174 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
175 B5919536 นางสาวณัฐมน เงินดี Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
176 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
177 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
178 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
179 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
180 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
181 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
182 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
183 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
184 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
185 B5919666 นายอรุชา ทุ่งสง Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
186 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
187 B5919680 นายวรพงศ์ บุญประกอบ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
188 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
189 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
190 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
191 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
192 B5920976 นางสาวนภัสสร หนูกลาง TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
193 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
194 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
195 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
196 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
197 B5921577 นายสรรพสิริ สิริปราชญา TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
198 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
199 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
200 B5921881 นายรุ่งทิวา สายเเวว TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
201 B5922420 นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
202 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
203 B5922598 นายพงศ์ธนกฤต แสนใหม่ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
204 B5922734 นายวิชยะ วีรินทร TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
205 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
206 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
207 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
208 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
209 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
210 B5924264 นางสาวนิชนันท์ คงแป้น TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
211 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
212 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
213 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์ TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
214 B5925179 นางสาววิภาวี คล้ายทอง TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
215 B5925384 นายภานุพงศ์ ชุมภา Electronic Engineering 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
216 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
217 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์ TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
218 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล TCE 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
219 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา Electronic Engineering 1 10 0 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
220 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
221 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี TCE 1 10 1 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ