ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
9 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
11 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ