ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ