ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
2 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
3 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
4 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
5 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
6 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
7 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
8 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
9 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
10 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
11 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
12 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
13 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
14 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
15 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
16 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
17 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
18 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
19 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
20 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
21 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
22 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
23 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
24 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
25 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
26 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
27 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
28 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
29 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
30 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
31 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
32 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
33 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
34 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
35 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
36 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
37 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
38 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
39 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
40 B6131142 นายภัทรกร รัตนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
41 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
42 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
43 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
44 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
45 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
46 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
47 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
48 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
49 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
50 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
51 B6104252 นายนิคม คำยก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
52 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
53 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
54 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
55 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
56 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
57 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
58 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
59 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
60 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
61 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
62 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
63 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
64 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
65 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
66 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
67 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
68 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
69 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
70 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
71 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
72 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
73 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
74 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
75 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
76 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
77 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
78 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
79 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
80 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
81 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
82 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
83 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
84 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
85 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
86 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
87 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
88 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
89 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
90 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
91 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
92 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ