ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 1 10 0 529298 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ ME 1 10 0 529298 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร ME 2 10 3 529298 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร ME 2 10 3 529298 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ