ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
2 B5603879 นายปรัตถกร ทรัพย์สุข CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
3 B5611737 นายธนากร วิเชียรนิตย์ CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
4 B5614615 นายจีระศักดิ์ ซามาตย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
5 B5618798 นายปฏิภาณ ศรีทองกูล CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
6 B5618996 นายจิรพันธุ์ มะสาธานัง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
7 B5619115 นายสวนินทร์ โชติช่วงสิราวดี CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
8 B5622955 นายอภิวัฒน์ ยอดดำเนิน CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
9 B5702480 นายณัฐวัฒน์ กงฝ้าย CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
10 B5705900 นางสาววิมลวรรณ ธิมา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
11 B5709007 นายชุติไชย โตหนึ่ง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
12 B5709342 นางสาวภารดา น้อยนรินทร์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
13 B5709946 นางสาวพรรณิภา ปราสาทสูง CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
14 B5712786 นายธิติวุฒิ บุญวิจิตร CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
15 B5712854 นางสาวเจนจิรา อินสีนา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
16 B5713714 นางสาววิชชุดา เพียโบราณ CE 1 40 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
17 B5713950 นายสมศักดิ์ กุลแก้ว CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
18 B5714407 นายสุวิชาน ปราณวิจิตรกุล CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
19 B5714421 นางสาวชนัญชา หมั่นงาม CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
20 B5714681 นายวุฒิชัย สิวกระโทก CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
21 B5715596 นายอัฏฐวัฒน์ จิรนันทนาภรณ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
22 B5715756 นายทรงชัย มั่นเจ๊ก CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
23 B5716623 นายตุลสิทธิ์ ดิดขำ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
24 B5716937 นายบรรพต สสิกาญจน์ CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
25 B5717200 นายกษิดิ์เดช ชูหมื่นไวย CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
26 B5717750 นายสิรรุจน์ พันธ์พิบูลย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
27 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
28 B5720170 นายกันตภณ เฮงวาณิชย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
29 B5720705 นายชนะภัย อสิพงษ์ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
30 B5722105 นางสาวจิรยา สุวรรณพร CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
31 B5722471 นายชลกานต์ กัลยา CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
32 B5723690 นายสุทธิพงษ์ พันธุ์โสภา CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
33 B5723737 นางสาวอภิชญา คงเสรีรัตน์ CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
34 B5800186 นายภูมีน คำวงศ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
35 B5800193 นายวงศ์วริศ ตันวัชรปาณี CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
36 B5800209 นางสาวกนกกร คงระกำ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
37 B5800803 นายจักรพันธ์ เจริญกุลวัฒนะ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
38 B5801138 นางสาวณัฐ์ฐนันท์ ฤทธาพรหม CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
39 B5801794 นางสาวสวรินทร์ ชวดคำ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
40 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
41 B5801893 นายอนุวัฒน์ มอญชัย CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
42 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
43 B5802753 นายณัฐณรงค์ เฉลิมชาติ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
44 B5802869 นายธนกร บุญหล้า CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
45 B5803026 นายสุทธิพงษ์ ยิ่งนอก CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
46 B5803330 นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
47 B5803590 นายสุรพล พุดหอม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
48 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
49 B5803866 นายพัดยศ โคตรมา CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
50 B5804115 นายทนงศักดิ์ ตัวเก่ง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
51 B5804498 นายชัยวัฒน์ สืบวัฒนศิลป์ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
52 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
53 B5804931 นายพรหมมินทร์ มะโนจันทร์ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
54 B5805334 นายชนาธิป ทัพธานี CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
55 B5805716 นายสมรักษ์ พันธุ์เอี่ยม CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
56 B5805884 นางสาวนุชรี ต้นวงศ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
57 B5806058 นายพงศ์ภูมิ สัมมัตถะ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
58 B5806300 นางสาวปียาภรณ์ เติมสิริทิพรัตน์ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
59 B5806522 นายนิพิฐพนธ์ อัครวงษ์ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
60 B5806683 นายสุรเกียรติ์ เรืองศิริ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
61 B5807161 นายภาณุพงศ์ มั่นคง CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
62 B5807239 นายจรีเมธ ผดุงพล CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
63 B5807284 นายอาดัม บูสะมัญ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
64 B5807598 นายนิธิ ชาวสมุน CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
65 B5808267 นายธนพล แสงอนุรักษ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
66 B5808793 นายจักรายุทธ เทพแพง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
67 B5808861 นางสาวจีรภิญญา ศุขเจริญ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
68 B5808892 นางสาวณัฐนิช ผานาค CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
69 B5809110 นายสุเมธา ก้อนทอง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
70 B5809141 นายพงศ์พล สุขโข CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
71 B5809707 นายปุณยวีร์ คงปาน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
72 B5809998 นายอภินันท์ วรรณธานี CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
73 B5810048 นายไวทยา คันสร CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
74 B5810420 นายชยณัฐ ทองนพคุณ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
75 B5810468 นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
76 B5811847 นายศราวุธ อัปมะเทา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
77 B5812127 นายณัฐวุฒิ ธัญธนัชพรกุล CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
78 B5812981 นายนัฐวัฒน์ เสาวภา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
79 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
80 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
81 B5814008 นายพีรพงษ์ สามหมอ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
82 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
83 B5818150 นายณภัทร ประภูมิมา CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
84 B5818167 นายเกษมศักดิ์ สุทธศรี CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
85 B5818204 นางสาวชาลิสา คนชม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
86 B5818228 นายอภิวัฒน์ สอนกล้า CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
87 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
88 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
89 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
90 B5818303 นางสาวภัทรสุดา สีลาจันทร์ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
91 B5818402 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
92 B5818419 นายเมธี สุขภูตานันท์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
93 B5818440 นางสาวสุภาภรณ์ เทสินทโชติ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
94 B5818457 นางสาวปาลินี สายโสภา CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
95 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
96 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
97 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
98 B5818587 นายภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
99 B5818600 นางสาวสุดารัตน์ สายบุตร CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
100 B5818648 นายสัพพัญญู วงค์ฝั้น CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
101 B5818655 นายศุภณัฐ คฤหาญ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
102 B5818686 นายวงศกร ปทุมรังสรรค์ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
103 B5818709 นายอรรถชัย สายสุด CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
104 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
105 B5818761 นายพิชญุตม์ มณีสุคนธ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
106 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
107 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
108 B5818808 นายกรวิทย์ ตั้นปา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
109 B5820573 นายสมเกียรติ สูบกระโทก CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
110 B5821983 นายศักดิ์ชัย คามเขต CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
111 B5822935 นางสาวปฐมา ด้วงคง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
112 B5823185 นายศิริชัย ศิริเจริญศรี Geological Engineering 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
113 B5823246 นายธนพล แซ่เล้า Geological Engineering 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
114 B5823260 นายสาริน กนกยุราพันธ์ Geological Engineering 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
115 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
116 B5823765 นายสุขสันต์ คงลา CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
117 B5823802 นายทศพล จิตอำมาตย์ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
118 B5823840 นายเมธัส ศักดาญาภรณ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
119 B5824007 นายนิวากร บุญเหลือง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
120 B5824120 นายเรวัติ คงชาตรี CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
121 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
122 B5824182 นายอนาวิล นาเอก CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
123 B5824205 นายชัยวัฒน์ วิจารณ์ปรีชา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
124 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
125 B5824328 นางสาวกานต์สินี รัตนธรรมกุล CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
126 B5824359 นายเมธาสิทธิ์ ทองเสริม CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
127 B5824601 นางสาวกัลยกร อ่อนคำ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
128 B5824632 นายทวีสิน สาระพล CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
129 B5824854 นายธีรภัทร เจริญพร CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
130 B5824953 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณทิพย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
131 B5826353 นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
132 B5827541 นายปารินทร์ ลาดบาศรี CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
133 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
134 B5928293 นางสาวณปภา กัญหา CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ