ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M5810277 นางสาวพิมพ์วิภา วงศ์ต๊ะน้อย MATHEMATICS 1 10 0 103621 FUNCTIONAL ANALYSIS
2 B5582068 นายณฐกร นวรตน MATHEMATICS (Honors Program) 2 40 0 103621 FUNCTIONAL ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ