ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5680146 นายคำภีร์ โสนาอุ่น MATHEMATICS 1 10 0 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
2 B5680160 นายณภัทร์ เงินเรียง MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 0 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
3 B5680214 นายกวินธร สระสมศรี MATHEMATICS 1 10 0 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
4 B5680283 นางสาวเดือนเพ็ญ อาจสม MATHEMATICS 1 10 1 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
5 B5680382 นางสาวกัลยาณี สายสินธ์ MATHEMATICS 1 10 0 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
6 B5680436 นายพยงค์กิจ หลักหาญ MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 1 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
7 B5680443 นายกิตติกร วิสุทธากร MATHEMATICS 1 10 1 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
8 B5681198 นางสาวภิญภรนาฏ ปรุเขตต์ MATHEMATICS 1 10 1 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
9 B5681204 นายภัคพล สวัสกมล MATHEMATICS 1 10 0 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
10 B5681297 นางสาวณัฐพัชร์ ณ ระนอง MATHEMATICS 1 10 1 103341 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ