ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5780082 นายภูริเดช เจรจาปรีดี MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 0 103321 COMPLEX VARIABLES
2 B5780150 นายปัณณวิชญ์ กองเมืองปัก MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 0 103321 COMPLEX VARIABLES
3 B5780174 นางสาวอาทิตยา นามพิมาย MATHEMATICS 1 10 0 103321 COMPLEX VARIABLES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ