ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6112981 นายกชรวิศ หลำคำ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 535738 DECISION MAKING FOR MANUFACTURING
2 M6113193 นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 1 535738 DECISION MAKING FOR MANUFACTURING
3 M6113216 นายอรรถโชค ภู่พันชิต MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 535738 DECISION MAKING FOR MANUFACTURING
4 M6113223 นางสาววิชญาพร ภารัตนวงศ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 535738 DECISION MAKING FOR MANUFACTURING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ