ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M5842315 นางสาวทิติยา วาปีเน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 1 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
2 M5842322 นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 1 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
3 M5842582 นายชิรานุวัฒน์ เจ็ดรัมย์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 1 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
4 M5940387 นางสาวสุภาวดี หมวดพล MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 1 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
5 M5940417 นางสาวจิดาภา ชมชื่น MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 1 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ