ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6300722 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 1 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
2 M6300739 นายเทพพิทักษ์ กุนอก MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
3 M6302412 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
4 M6302429 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
5 M6302443 นางสาววิภาดา โบราณสาร MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
6 M6400729 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 1 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
7 M6402150 นางสาวลักษิกา สุยะวงษ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
8 M6402167 นายไพศาล แซ่ยั้ง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 535729 DESIGN OF EXPERIMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ