ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M5840953 นายธนพัฒน์ หมดภัย CIVIL ENGINEERING 1 10 0 530601 RESEARCH METHODOLOGY
2 M5840960 นายจักรวาล พิมพ์พิทักษ์ CIVIL ENGINEERING 1 10 0 530601 RESEARCH METHODOLOGY
3 M5840984 นายรัชกฤช เมธาธิรัตน์ CIVIL ENGINEERING 1 10 0 530601 RESEARCH METHODOLOGY
4 M5841004 นายโอบกิจ จำปาใด CIVIL ENGINEERING 1 10 0 530601 RESEARCH METHODOLOGY
5 M5841219 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต บุญเลิศ CIVIL ENGINEERING 1 10 1 530601 RESEARCH METHODOLOGY
6 M5841233 นางสาวพิมพิสา บุญสูงเพชร CIVIL ENGINEERING 1 10 1 530601 RESEARCH METHODOLOGY
7 M5742066 นางสาวภัสสร วิวัฒนาธรรม CIVIL ENGINEERING 2 10 0 530601 RESEARCH METHODOLOGY
8 M5840991 นายอภินันท์ บูริตธรรม CIVIL ENGINEERING 2 10 0 530601 RESEARCH METHODOLOGY
9 M5841011 นายณรงค์ สารี CIVIL ENGINEERING 2 10 0 530601 RESEARCH METHODOLOGY
10 M5841028 นายจักกาย จักกายวรรธนะ CIVIL ENGINEERING 2 10 0 530601 RESEARCH METHODOLOGY
11 M5841035 นายชนาธิป ศุโภทยาน CIVIL ENGINEERING 2 10 0 530601 RESEARCH METHODOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ