ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5576876 นายวัชรพงษ์ บุตรพรม INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
2 B5577378 นายกนกศักดิ์ เดยังรัมย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
3 B5577705 นายพุทธินันท์ น้อยมณี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
4 B5577903 นางสาวสิโรธร เพ็ชรโต INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
5 B5670017 นางสาวรชยา บุญอินทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
6 B5670222 นางสาวเพชรณภา ราศรีใส INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
7 B5670369 นางสาวชุติกาญจน์ อินทร์เอี่ยม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
8 B5670505 นางสาวสาลินี ผิวเพ็ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
9 B5670512 นางสาวสุวิชา ทองงาม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
10 B5670550 นางสาววีรญา ค้ำคูณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
11 B5670604 นางสาววิรัญญา ตุ้มทอง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
12 B5670635 นางสาวเฟื่องฟ้า อินไชยา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
13 B5670765 นางสาววรรณภา บุญอนันต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
14 B5670826 นายณัฐกุล คำมะวงค์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
15 B5670833 นายพิษณุ ใจกล้า INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
16 B5670864 นางสาวณัฐพร ทุดปอ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
17 B5670888 นางสาววนัสนันท์ บริสุทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
18 B5670901 นางสาวณัฐภรณ์ ฟุ้งเจนโชคเจริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
19 B5671014 นายพชร การเร็ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
20 B5671038 นายพิชัย หนูตอ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
21 B5671069 นางสาววรรณา หนูชมแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
22 B5671106 นางสาวศุธินี ศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
23 B5671205 นางสาวธารารัตน์ หาญสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
24 B5671212 นางสาวสุพัชรา ชูลเลอร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
25 B5671250 นางสาวพรพิมล ไกรธิราช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
26 B5671359 นางสาวพัชรี นารีดอกไม้ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
27 B5671380 นางสาวจิราพรรณ ทิศรักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
28 B5671588 นายธนกร เงินสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
29 B5671601 นางสาวสุดารัตน์ หวังหามกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
30 B5671625 นางสาวชลิดา นิเวศเจริญไพศาล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
31 B5671748 นางสาวกรณ์ปารณีย์ สกุลท้าวหงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
32 B5672752 นายภาณุวิชญ์ ปรางค์ทอง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
33 B5673438 นางสาวอลิสา ขาวกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
34 B5673599 นางสาวสุธิชา วงศ์ชัยยา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
35 B5673827 นางสาวทวีพร แก่นตัน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
36 B5673896 นางสาววราภรณ์ ส่วนบุญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
37 B5674169 นางสาวสุภัทรา แก้วสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
38 B5674183 นางสาวชมพูนุท นอนโพธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
39 B5674268 นางสาวขนิษฐา บัตรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ