ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5619740 นายชวนากร กองพิมพ์ Automotive Engineering 1 10 0 701105 FIRST AID
2 B5652518 นางสาวนภัสสร มีรอด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 701105 FIRST AID
3 B5654703 นางสาวสุชาดา ฉิมใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 701105 FIRST AID
4 B5672110 นายสนทรรศ ดีขุนทด MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 701105 FIRST AID
5 B5702008 นางสาวเอมอร ประเสริฐ CME 1 10 0 701105 FIRST AID
6 B5702435 นางสาววาสนา เรืองเอี่ยม CPE 1 10 1 701105 FIRST AID
7 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว CPE 1 10 0 701105 FIRST AID
8 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์ MAE 1 10 0 701105 FIRST AID
9 B5704699 นางสาวกรกณก เกตุทองหลาง MAE 1 10 0 701105 FIRST AID
10 B5704750 นายธีรนัย สนโสม Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 701105 FIRST AID
11 B5705719 นางสาวณัฏยา จ่าชัยภูมิ MAE 1 10 0 701105 FIRST AID
12 B5706051 นางสาวรัตติยากร สื่อกลาง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 701105 FIRST AID
13 B5706112 นางสาวหทัยชนก บำรุงราชภักดี ME 1 10 0 701105 FIRST AID
14 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว MAE 1 10 0 701105 FIRST AID
15 B5706501 นายทินภัทร ศรีคำ CE 1 10 0 701105 FIRST AID
16 B5706860 นางสาวอัจจิมา นาควิลัย Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 701105 FIRST AID
17 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล MAE 1 10 0 701105 FIRST AID
18 B5709823 นายสิกขาเลิศ เนียมหอม TCE 1 10 1 701105 FIRST AID
19 B5710492 นางสาวจุฑามาศ พรมภักดี TCE 1 10 0 701105 FIRST AID
20 B5712786 นายธิติวุฒิ บุญวิจิตร CE 1 10 0 701105 FIRST AID
21 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์ MAE 1 10 0 701105 FIRST AID
22 B5714360 นายณภัทร พลดงนอก CPE 1 10 1 701105 FIRST AID
23 B5715138 นายดราทิตย์ มาตราช CPE 1 10 0 701105 FIRST AID
24 B5715268 นางสาวศรุตยา แสงดาวเรือง ME 1 10 0 701105 FIRST AID
25 B5715602 นายธีรวัฒน์ เนตรคุณากร CPE 1 10 1 701105 FIRST AID
26 B5716180 นายพิริยพงศ์ บรรจุสุข CPE 1 10 0 701105 FIRST AID
27 B5716876 นายวิริยะ พลชัย TCE 1 10 1 701105 FIRST AID
28 B5716999 นายฉัตรดนัย ปุงคานนท์ TCE 1 10 0 701105 FIRST AID
29 B5717125 นางสาวอภิญญา อัครชาติ ME 1 10 0 701105 FIRST AID
30 B5719310 นายณัฐวุฒิ วัดไธสง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 701105 FIRST AID
31 B5719532 นางสาวปิยะพร เกิดสวัสดิ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 701105 FIRST AID
32 B5720187 นายสันติ กัวประเสริฐ TCE 1 10 0 701105 FIRST AID
33 B5720231 นางสาวชุติมา ธงไชย TCE 1 10 0 701105 FIRST AID
34 B5720538 นางสาวปิยนุช บุปผาดี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 701105 FIRST AID
35 B5752423 นางสาวสุภาพร หนแสนดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 701105 FIRST AID
36 B5752508 นางสาวทัตตะวัน กาญจนขุนดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 701105 FIRST AID
37 B5752843 นางสาวธนาวรรณ เงินบำรุง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 701105 FIRST AID
38 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 701105 FIRST AID
39 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 701105 FIRST AID
40 B5762583 นางสาวณัฐสิมา ภุมมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 701105 FIRST AID
41 B5763085 นางสาวไพรพร จอมทะรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 701105 FIRST AID
42 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 701105 FIRST AID
43 B5854530 นายสรวิศ ตาตุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 701105 FIRST AID
44 B5577736 นายชนุตร์ วงศ์ไตรพิพัฒน์ INFORMATION SCIENCE 2 10 1 701105 FIRST AID
45 B5600687 นายอดิศักดิ์ วงศ์ชาลี ME 2 40 0 701105 FIRST AID
46 B5619870 นายไตรสิทธิ์ สกุลดำรงเกียรติ TCE 2 10 1 701105 FIRST AID
47 B5624652 นายกษม สุขเกษม TCE 2 10 1 701105 FIRST AID
48 B5660780 นางสาวสุพัตรา มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 701105 FIRST AID
49 B5701506 นายวีระชน ประวัง Environmental Engineering 2 10 1 701105 FIRST AID
50 B5701810 นางสาวสินีนาฏ ตุลยธำรงกิจ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 701105 FIRST AID
51 B5703326 นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ CME 2 10 0 701105 FIRST AID
52 B5703593 นางสาวธณัชชา ฉาไธสง Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 701105 FIRST AID
53 B5705047 นางสาวสุมาลัย หลอดคำ Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 701105 FIRST AID
54 B5705436 นางสาวสุนิสา โป๊ะสุวรรณ Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 701105 FIRST AID
55 B5706709 นายนันทศักดิ์ เพ็ชรแจ้ง MAE 2 10 3 701105 FIRST AID
56 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน CPE 2 10 1 701105 FIRST AID
57 B5707539 นางสาวจิรัตติกาล ทิศรักษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 701105 FIRST AID
58 B5707720 นางสาวปราณปิยา กาญจนโกมล Environmental Engineering 2 10 0 701105 FIRST AID
59 B5707966 นางสาวปาริฉัตร ปานมาศ TCE 2 10 1 701105 FIRST AID
60 B5708321 นางสาวกานดา มานุจำ CME 2 10 0 701105 FIRST AID
61 B5708512 นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา Environmental Engineering 2 10 0 701105 FIRST AID
62 B5708963 นายดิศรณ์ แก้วทองคำ Electronic Engineering 2 10 0 701105 FIRST AID
63 B5709458 นางสาวหทัยชนก วิริยมานุวงษ์ CPE 2 10 0 701105 FIRST AID
64 B5709762 นายสรเดช บัวทองเอี่ยม CME 2 10 1 701105 FIRST AID
65 B5710126 นายปพน คงวัฒนศักดิ์ CPE 2 10 1 701105 FIRST AID
66 B5710423 นางสาววิไลลักษณ์ โป้กันยา Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 701105 FIRST AID
67 B5710836 นางสาวนวพร รัตนจรัสโรจน์ TCE 2 10 1 701105 FIRST AID
68 B5710942 นายฐานันดร ภูมิพิทยานนท์ CPE 2 10 0 701105 FIRST AID
69 B5711154 นายวัชรพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย ChemE 2 10 0 701105 FIRST AID
70 B5712502 นางสาวโสมภา อิ่มสำอางค์ Environmental Engineering 2 10 1 701105 FIRST AID
71 B5713271 นายธนเสริฐ อัจฉริยวิศรุต CE 2 10 1 701105 FIRST AID
72 B5715244 นายอรรณพ ศรีลาชัย CE 2 10 1 701105 FIRST AID
73 B5715640 นายเหมราช หลาบเหมทุม Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 701105 FIRST AID
74 B5716203 นางสาววรินทร รัตนกมุท CPE 2 10 0 701105 FIRST AID
75 B5716531 นายภานุพงศ์ มาพรม CE 2 10 0 701105 FIRST AID
76 B5717798 นายพิสิทธิ์ พรหมชนะ CE 2 10 0 701105 FIRST AID
77 B5717927 นายรัชชนนท์ ศรีคงรักษ์ Metallurgical Engineering 2 10 0 701105 FIRST AID
78 B5718269 นายเอกสิทธิ์ ศิริฟอง Electronic Engineering 2 10 0 701105 FIRST AID
79 B5718344 นายชลเทพ เชดสูงเนิน Electronic Engineering 2 10 0 701105 FIRST AID
80 B5719778 นางสาวณัฏฐิกา วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 701105 FIRST AID
81 B5719952 นายบดินทร์ อินทรมา CPE 2 10 0 701105 FIRST AID
82 B5720545 นางสาวพัชรพร สีระวงศ์ Transportation Engineering And Logistics 2 10 1 701105 FIRST AID
83 B5721788 นายปิยณัฐ ทองลาด Mechatronics Engineering 2 10 1 701105 FIRST AID
84 B5722020 นายภควัต วีระกุล Automotive Engineering 2 10 1 701105 FIRST AID
85 B5722600 นายณรงค์เดช สว่างศรี CPE 2 10 0 701105 FIRST AID
86 B5725236 นายไตรรัตน์ ศรีสุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 1 701105 FIRST AID
87 B5725410 นายธวัชชัย นิจจะรักษ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 701105 FIRST AID
88 B5725663 นายแวรุสลัน มะสาและ CE 2 10 3 701105 FIRST AID
89 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 701105 FIRST AID
90 B5790456 นางสาวเพ็ญนภา สมภิพงษ์ B.N.S. 2 10 1 701105 FIRST AID
91 B5828920 นายนันทกิจ วงษ์อินทร์จันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 1 701105 FIRST AID
92 B5927470 นายธิตินันท์ เสรีผล Geological Engineering 2 10 1 701105 FIRST AID
93 B5973637 นายณฐนน สุนทรพฤกษ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 1 701105 FIRST AID
94 B5651689 นางสาวระวิวรรณ พลอาชา FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
95 B5651696 นางสาวสวรินทร์ วังบรรณ์ FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
96 B5652150 นางสาววราภรณ์ พันธ์ประเสริฐ FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
97 B5653089 นางสาวศศิธร สิงขรณ์ FOOD TECHNOLOGY 3 10 3 701105 FIRST AID
98 B5711277 นายเบญจรงค์ อินวงศ์วรรณ CPE 3 10 1 701105 FIRST AID
99 B5711512 นายธีระประเสริฐ มีมุ้ย CPE 3 10 1 701105 FIRST AID
100 B5713837 นางสาวพัทธนันท์ ไกลกลางดอน CE 3 10 1 701105 FIRST AID
101 B5716982 นายนิพัทธ์ สุปัญญเดชา CE 3 10 1 701105 FIRST AID
102 B5719631 นายจิรพัฒน์ จั่นสูงเนิน CE 3 10 1 701105 FIRST AID
103 B5751433 นางสาวชาลิสา เจ้ยทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
104 B5751471 นางสาวปรินาห์ เหลาคม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
105 B5751662 นางสาวกัญญา สุดดี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
106 B5751686 นายพจน์ เรืองพิมาย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
107 B5752225 นางสาวปัญจพร สนโท FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
108 B5752294 นางสาวชลธิชา เพ็งส้ม FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
109 B5752485 นางสาวสุดารัตน์ พุทธเจริญ FOOD TECHNOLOGY 3 10 3 701105 FIRST AID
110 B5752614 นางสาวรวิสรา แสนแก้ว FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
111 B5752638 นางสาวกฏนันท์ ละครพล FOOD TECHNOLOGY 3 10 3 701105 FIRST AID
112 B5752652 นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
113 B5752683 นางสาววิลาวัณย์ พานเงิน FOOD TECHNOLOGY 3 10 3 701105 FIRST AID
114 B5752782 นางสาวจุฑามาศ ดินดำ FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
115 B5752799 นางสาวคนึงนิจ คำมะมูล FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
116 B5752881 นางสาวดาราพร รอดสม FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
117 B5752935 นางสาวอทิตติยา ภัทราพรนันท์ FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
118 B5752973 นางสาวชนิกา ธนัชพรสกุล FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
119 B5753031 นางสาวกมลวรรณ สืบทรัพย์ FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
120 B5753727 นางสาวศุภรดา เหล่าประทาย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
121 B5754076 นางสาวพิมพกานต์ สร้อยเสน FOOD TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
122 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 701105 FIRST AID
123 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม ME 3 10 1 701105 FIRST AID
124 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ MAE 3 10 1 701105 FIRST AID
125 B5810116 นางสาวกนกพัชญ์ สุริสุข IE 3 10 1 701105 FIRST AID
126 B5814329 นางสาวศิริรักษ์ จิณารักษ์ IE 3 10 1 701105 FIRST AID
127 B5814480 นางสาวสุพัตรา เพียซ้าย IE 3 10 1 701105 FIRST AID
128 B5817146 นางสาวศุภลักษณ์ แซ่จึง IE 3 10 1 701105 FIRST AID
129 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
130 B5927920 นายชนกพงษ์ เจนพนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
131 B5953134 นายธีรพงษ์ รัตนาธิวัด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 701105 FIRST AID
132 B5523634 นายกันตภัทร อาษารินทร์ ME 4 10 1 701105 FIRST AID
133 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน TCE 4 10 1 701105 FIRST AID
134 B5653188 นางสาวอมราลักษณ์ ไม้เท้าทอง FOOD TECHNOLOGY 4 10 1 701105 FIRST AID
135 B5653317 นางสาวโศภิตา ระวีวรรณ์ FOOD TECHNOLOGY 4 10 1 701105 FIRST AID
136 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ CPE 4 10 1 701105 FIRST AID
137 B5704736 นางสาวชนิดา อินทรประสาท MAE 4 10 1 701105 FIRST AID
138 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 701105 FIRST AID
139 B5708208 นางสาวบุณยาพร บุญอ่วม ME 4 10 1 701105 FIRST AID
140 B5712250 นางสาวจักรีน จันทร์อร่าม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 4 10 1 701105 FIRST AID
141 B5714162 นางสาววรรณประภา สุขชาติ ME 4 10 3 701105 FIRST AID
142 B5715978 นางสาวสุทธิดา ทักขิณาพงศ์ MAE 4 10 1 701105 FIRST AID
143 B5716654 นายธีรพงศ์ อมรวัฒนพงศ์ ME 4 10 1 701105 FIRST AID
144 B5717774 นายเกียรติศักดิ์ ตั้งติรวัฒน์ CE 4 10 3 701105 FIRST AID
145 B5721054 นายปรัชญา สะมะโน MAE 4 10 1 701105 FIRST AID
146 B5722877 นายณัฐชนนท์ คำอินทร์ CME 4 10 1 701105 FIRST AID
147 B5752621 นางสาวชนิกานต์ หงษ์ไทย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 4 10 1 701105 FIRST AID
148 B5771608 นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์ INFORMATION SCIENCE 4 10 1 701105 FIRST AID
149 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา Metallurgical Engineering 4 10 1 701105 FIRST AID
150 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด Metallurgical Engineering 4 10 1 701105 FIRST AID
151 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์ MAE 4 10 1 701105 FIRST AID
152 B5813117 นายวรากร บุญเผย Metallurgical Engineering 4 10 1 701105 FIRST AID
153 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน Metallurgical Engineering 4 10 1 701105 FIRST AID
154 B5816569 นางสาวโสภา อรไทวรรณ TCE 4 10 1 701105 FIRST AID
155 B5816682 นางสาวจุฑามาศ อรไทวรรณ TCE 4 10 1 701105 FIRST AID
156 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี Metallurgical Engineering 4 10 1 701105 FIRST AID
157 B5820269 นางสาวจิราธรณ์ ปัจจัยโคนัง IE 4 10 1 701105 FIRST AID
158 B5973644 นายสหภาพ สีมาวงษ์ INFORMATION SCIENCE 4 10 1 701105 FIRST AID
159 B5980291 นายกฤษฎา ดวงกระโทก SPORTS SCIENCE 4 10 1 701105 FIRST AID
160 B5980321 นายชาติชาย กายากุล SPORTS SCIENCE 4 10 1 701105 FIRST AID
161 B5980376 นายทรงพล ศรีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 4 10 1 701105 FIRST AID
162 B5980611 นายสันติสุข อย่างบุญ SPORTS SCIENCE 4 10 1 701105 FIRST AID
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ