ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5790456 นางสาวเพ็ญนภา สมภิพงษ์ B.N.S. 1 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
2 B5890019 นางสาวพรสินี โสพล B.N.S. 1 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
3 B5890064 นางสาวสุลัคณา ดวงราษี B.N.S. 1 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
4 B5890279 นางสาวมนัญญา จีบโพธิ์ B.N.S. 1 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
5 B5890552 นางสาวปราชญาพัชร์ มนตรี B.N.S. 1 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
6 B5890743 นางสาวจุฑารัตน์ เพิงขุนทด B.N.S. 1 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
7 B5890804 นางสาวสุธิตา กำมา B.N.S. 1 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
8 B5790531 นางสาวปณิธาน ศรีโฉม B.N.S. 2 60 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
9 B5890101 นายสุวิจักขณ์ เจนปิยพงษ์ B.N.S. 2 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
10 B5890255 นางสาวทิพย์ติยา กล่ำกลาง B.N.S. 2 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
11 B5890293 นางสาวเสาวลักษณ์ พรมรัตน์ B.N.S. 2 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
12 B5890347 นางสาวสุธินี ใจเสงี่ยม B.N.S. 2 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
13 B5890378 นางสาวณัฏฐพิสุทธิ์ พัฒนชัยพัฒน์ B.N.S. 2 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
14 B5890811 นางสาววัลย์ลดา สอนทวี B.N.S. 2 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
15 B5890248 นางสาวอรยา บูรณะ B.N.S. 3 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
16 B5890330 นางสาวธนภรณ์ ท้วมเนตร B.N.S. 3 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
17 B5890408 นางสาวณัฐวดี น้อยหลุบเลา B.N.S. 3 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
18 B5890453 นายมนัส ใจภักดี B.N.S. 3 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
19 B5890507 นางสาวผกามาศ บุณยานันต์ B.N.S. 3 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
20 B5890606 นางสาวอาทิตยา สิมมา B.N.S. 3 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
21 B5890729 นางสาวเบญจมาศ อันมาก B.N.S. 3 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
22 B5890033 นางสาวณัฏฐนิชา ญาติดอน B.N.S. 4 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
23 B5890040 นางสาวชณิชฐา ใกล้ด่านกลาง B.N.S. 4 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
24 B5890170 นางสาวสิริกัญญา บุสจันทร์ B.N.S. 4 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
25 B5890491 นางสาวพรนารายณ์ ทะคำ B.N.S. 4 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
26 B5890569 นางสาวสิรินยา แก้วยศ B.N.S. 4 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
27 B5890651 นายเอกบดินทร์ อินทร์ลา B.N.S. 4 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
28 B5890705 นางสาวมานิตา สิงหบุตร B.N.S. 4 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
29 B5890057 นางสาวอรพิมพ์ น้ำนิล B.N.S. 5 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
30 B5890163 นางสาวอนุชตรา บุญมา B.N.S. 5 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
31 B5890187 นางสาวอรอนงค์ โชคคุณ B.N.S. 5 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
32 B5890194 นางสาววารุณี พรคนึง B.N.S. 5 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
33 B5890217 นางสาวพรรณิภา โนนสีราช B.N.S. 5 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
34 B5890224 นางสาวสุฑาสิณี สุทธสนธ์ B.N.S. 5 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
35 B5890460 นางสาวรัติกาล เหง้าสา B.N.S. 5 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
36 B5890149 นางสาวพัชรินทร์ พรมแพน B.N.S. 6 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
37 B5890262 นางสาวกาญจนา ปานสิงห์ B.N.S. 6 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
38 B5890514 นางสาวปภัสกานต์ เขียวดี B.N.S. 6 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
39 B5890538 นางสาวอภิญญา สังเกตุ B.N.S. 6 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
40 B5890613 นางสาวณิชกานต์ ขันติวงศ์ B.N.S. 6 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
41 B5890620 นางสาวธัญญารัตน์ ชมชื่น B.N.S. 6 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
42 B5890682 นางสาวกนกวรรณ เล้าพานิชวัฒนา B.N.S. 6 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
43 B5890095 นางสาวปริชญา นาราช B.N.S. 7 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
44 B5890125 นางสาวชดาภา จรูญทองแถม B.N.S. 7 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
45 B5890309 นางสาวสุภัทรา เดสูงเนิน B.N.S. 7 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
46 B5890316 นางสาวสุธิดา สืบอนันต์ B.N.S. 7 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
47 B5890361 นางสาวพรรนิสา กรมรินทร์ B.N.S. 7 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
48 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ SPORTS SCIENCE 7 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
49 B5890736 นางสาวอุไรรัตน์ ลาดโยค B.N.S. 7 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
50 B5890088 นางสาวเจนจิรา จันทร์เจ้า B.N.S. 8 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
51 B5890156 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรุสากล B.N.S. 8 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
52 B5890323 นางสาววิภาวรรณ บูรณาธนไชย B.N.S. 8 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
53 B5890521 นางสาวอารียา เล็กสิงห์โต B.N.S. 8 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
54 B5890675 นางสาวกิตติยา ศรีเจริญ B.N.S. 8 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
55 B5890774 นางสาวจุฑามาศ ถอนโพธิ์โคกสูง B.N.S. 8 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
56 B5890781 นางสาวทศพร กิ่งกุ่มกลาง B.N.S. 8 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
57 B5890118 นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ต่างกลาง B.N.S. 9 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
58 B5890231 นางสาวภิญญดา วัฒนสารสมบัติ B.N.S. 9 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
59 B5890286 นางสาวศิริประภา พลโลกา B.N.S. 9 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
60 B5890477 นางสาวสุมาลี พันวาสนา B.N.S. 9 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
61 B5890576 นางสาวอรวรรณ มณีวรรณ B.N.S. 9 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
62 B5890637 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยะราช B.N.S. 9 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
63 B5890668 นางสาวพัชรพร จงผ่อนกลาง B.N.S. 9 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
64 B5890385 นางสาวสิราวดี คูณขุนทด B.N.S. 10 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
65 B5890392 นางสาวสวนันท์ วาจามั่น B.N.S. 10 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
66 B5890439 นางสาวพัชรินทร์ ประกอบสุข B.N.S. 10 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
67 B5890484 นางสาวสุนิดา แก้วแจ่มจันทร์ B.N.S. 10 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
68 B5890545 นางสาวกรณิการ์ แสนลา B.N.S. 10 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
69 B5890828 นางสาวลักษณารีย์ พันธุ์รัมย์ B.N.S. 10 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
70 B5890415 นางสาวชลธิชา ลีตานา B.N.S. 11 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
71 B5890446 นางสาวกัลยาณี เเขกวงษ์ B.N.S. 11 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
72 B5890583 นางสาวสุพัตรา บุดศรี B.N.S. 11 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
73 B5890699 นางสาวกรรณิการ์ ทับทิมกลาง B.N.S. 11 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
74 B5890712 นางสาวศุภาวรรณ ละเลิศ B.N.S. 11 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
75 B5890798 นางสาวเมธาวี โอวัฒนานวคุณ B.N.S. 11 10 1 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
76 B5890071 นางสาวหนึ่งฤทัย ปรางประเสริฐ B.N.S. 12 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
77 B5890132 นางสาวนิตยา มาชัยภูมิ B.N.S. 12 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
78 B5890200 นางสาวสิริวรรณ เดียขุนทด B.N.S. 12 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
79 B5890422 นายธีระศักดิ์ งามจำรัส B.N.S. 12 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
80 B5890590 นางสาวฐิตามร แวดไธสง B.N.S. 12 10 1 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
81 B5890767 นางสาวกัญญารัตน์ ไพรวิจารย์ B.N.S. 12 10 0 701216 FUNDAMENTAL NURSING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ