ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5790029 นางสาวอาทิตยา สัมมาสะโก B.N.S. 1 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
2 B5790357 นางสาววริศรา ขันทอง B.N.S. 1 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
3 B5790425 นางสาวณัฐหทัย สะสาน B.N.S. 1 10 3 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
4 B5790432 นางสาวศิริโสภา กันโรคา B.N.S. 1 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
5 B5790616 นางสาวศุภรัตน์ อ่อนทะ B.N.S. 1 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
6 B5790623 นางสาวปิยะธิดา สีสวาท B.N.S. 1 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
7 B5790753 นางสาววิชาดา เณรเกิด B.N.S. 1 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
8 B5790050 นางสาวมาริษา อารีรัมย์ B.N.S. 2 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
9 B5790098 นางสาวธัญลักษณ์ หนุนกระโทก B.N.S. 2 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
10 B5790173 นางสาวนพรัตน์ อนุสงค์ B.N.S. 2 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
11 B5790593 นางสาวอัจฉรา กระจ่างถิ่น B.N.S. 2 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
12 B5790661 นางสาวกมลวรรณ หาระการณ์ B.N.S. 2 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
13 B5790722 นางสาวศศินา วังภูมิใหญ่ B.N.S. 2 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
14 B5790791 นางสาวรัตนาภรณ์ รามหาร B.N.S. 2 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
15 B5790104 นางสาวณัฐริกา โทแกะ B.N.S. 3 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
16 B5790128 นางสาวศุภมาศ คำมูล B.N.S. 3 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
17 B5790180 นางสาวมินตรา มีชำนาญ B.N.S. 3 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
18 B5790340 นางสาวสุริยาพร อุปนาศักดิ์ B.N.S. 3 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
19 B5790470 นางสาวนิชานาถ กาบบัวศรี B.N.S. 3 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
20 B5790562 นางสาวกรองกาญจน์ ภูโททอง B.N.S. 3 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
21 B5790777 นางสาวดารินทร์ เจริญจิตต์ B.N.S. 3 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
22 B5790067 นางสาววิภาดา เหล่าคนค้า B.N.S. 4 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
23 B5790166 นางสาวสุวรรณี วันเฟื่องฟู B.N.S. 4 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
24 B5790395 นายวัชระพงษ์ พันตาเอก B.N.S. 4 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
25 B5790586 นางสาวสุวรรณา นักเกลื่อน B.N.S. 4 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
26 B5790630 นางสาวสิริยา วิไลวงค์ B.N.S. 4 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
27 B5790760 นางสาวปภัสรา พินิจพล B.N.S. 4 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
28 B5790784 นางสาววราภรณ์ วงค์ภูธรณ์ B.N.S. 4 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
29 B5790012 นางสาวศิริขวัญ จันทนันท์ B.N.S. 5 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
30 B5790142 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีพนม B.N.S. 5 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
31 B5790326 นายจักษ์พงศ์ จันทองเดช B.N.S. 5 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
32 B5790401 นางสาววรรณกานต์ สมภาร B.N.S. 5 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
33 B5790463 นางสาวกมลวรรณ สลีอ่อน B.N.S. 5 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
34 B5790609 นางสาวเจนจิรา คำพล B.N.S. 5 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
35 B5790708 นางสาวจุฑารัตน์ โสบกระโทก B.N.S. 5 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
36 B5790036 นางสาวจีรวรรณ พงษ์เกษ B.N.S. 6 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
37 B5790210 นางสาวศตพร แดนระเบียบ B.N.S. 6 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
38 B5790241 นางสาวอวิกา นพคุณ B.N.S. 6 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
39 B5790494 นางสาวอังคณา ไชยโส B.N.S. 6 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
40 B5790555 นางสาวผุสดี ลมพิมาย B.N.S. 6 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
41 B5790579 นางสาวภณิดา เครือสูงเนิน B.N.S. 6 10 1 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
42 B5790715 นางสาวสุปราณี หลักลอย B.N.S. 6 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
43 B5790043 นางสาวปรีชญา จังหวัดกลาง B.N.S. 7 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
44 B5790135 นางสาววัชราภรณ์ อุดมโภชน์ B.N.S. 7 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
45 B5790258 นางสาวนฤมล บุญทัน B.N.S. 7 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
46 B5790319 นางสาวพรสิริ กรวดสูงเนิน B.N.S. 7 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
47 B5790371 นางสาวหทัยชนก คงเจริญ B.N.S. 7 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
48 B5790500 นางสาวกฤติยาพร ภูตะเวช B.N.S. 7 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
49 B5790692 นางสาวกิตติพร สีหะวงษ์ B.N.S. 7 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
50 B5790111 นางสาวอรทัย ฉาบไธสง B.N.S. 8 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
51 B5790197 นางสาวจิตาภา ทะเริงรัมย์ B.N.S. 8 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
52 B5790272 นางสาวบุษยมาศ ศรีวัฒนศิริกุล B.N.S. 8 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
53 B5790296 นายศรชัย ฐานเจริญ B.N.S. 8 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
54 B5790418 นางสาวณัชชา ทองเหลือง B.N.S. 8 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
55 B5790449 นางสาวอันดามัน อินทโม B.N.S. 8 10 1 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
56 B5790487 นางสาวกมลวัฒน์ สลีอ่อน B.N.S. 8 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
57 B5790081 นางสาวพิจิตรา บุญพาโชค B.N.S. 9 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
58 B5790159 นางสาวสุรัญญา มีกำพี้ B.N.S. 9 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
59 B5790227 นางสาวอารียา ด้านวังขวา B.N.S. 9 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
60 B5790333 นางสาวกาญจนา อินทรกำแหง B.N.S. 9 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
61 B5790364 นางสาวสมฤทัย โตชัยภูมิ B.N.S. 9 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
62 B5790517 นางสาววิจิตรา สนัดชัย B.N.S. 9 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
63 B5790647 นางสาวณัชชา กฤติณัช B.N.S. 9 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
64 B5790074 นางสาวสุดาพร มูลประจบ B.N.S. 10 10 1 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
65 B5790234 นางสาวพัชรพร แท่งทอง B.N.S. 10 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
66 B5790302 นางสาวเบญจรักษ์ กลองกระโทก B.N.S. 10 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
67 B5790388 นางสาวกนกวรรณ มหาอุตร B.N.S. 10 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
68 B5790548 นางสาวปัญญารัตน์ วงษ์สุทธิรัตน์ B.N.S. 10 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
69 B5790678 นางสาวอาริยา แจ้งเขว้า B.N.S. 10 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
70 B5790746 นางสาวชไมพร ชื่นนอก B.N.S. 10 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
71 B5790807 นางสาววราภรณ์ ยั่งยืน B.N.S. 10 10 0 701214 HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ