ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5752546 นางสาวทองคูณ แซ่ตั้ง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325222 FOOD CHEMISTRY I
2 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325222 FOOD CHEMISTRY I
3 B5852284 นางสาวเมธานุช กอผา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325222 FOOD CHEMISTRY I
4 B5852475 นางสาวจุติกาญจน์ แม้นทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325222 FOOD CHEMISTRY I
5 B5854349 นางสาวจิรปรียา อารีรัตนศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325222 FOOD CHEMISTRY I
6 B5950546 นางสาวปิยะรัตน์ คำมณีจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325222 FOOD CHEMISTRY I
7 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325222 FOOD CHEMISTRY I
8 B5950591 นางสาวสุมาลี จันติพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325222 FOOD CHEMISTRY I
9 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325222 FOOD CHEMISTRY I
10 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325222 FOOD CHEMISTRY I
11 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325222 FOOD CHEMISTRY I
12 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325222 FOOD CHEMISTRY I
13 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325222 FOOD CHEMISTRY I
14 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325222 FOOD CHEMISTRY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ