ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5680146 นายคำภีร์ โสนาอุ่น MATHEMATICS 1 10 0 103361 MATHEMATICS FOR FINANCE
2 B5680160 นายณภัทร์ เงินเรียง MATHEMATICS (Honors Program) 1 10 0 103361 MATHEMATICS FOR FINANCE
3 B5680214 นายกวินธร สระสมศรี MATHEMATICS 1 10 1 103361 MATHEMATICS FOR FINANCE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ