ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M5741984 นายพลรวี วรรณริโก MECHANICAL ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
2 M5742011 นายธนากร กมลแสน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
3 M5742028 นายวัชรพล แสงเพ็ชร MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
4 M5840625 นางสาวศศิธร พยัคฆ์ทอง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
5 M5840649 นายณรงค์ฤทธิ์ ลุ่มลึก MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
6 M5840656 นายธงไชย ลีทา MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
7 M5840663 นายณัฐกิจ ทองดี MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
8 M5840670 ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ หมายถมกลาง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
9 M5840687 นายฤทธิรงค์ สมสนุก MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
10 M5840694 นายธนิต หินไลเลิศ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
11 M5841523 นางสาวคนธรส ถินสูงเนิน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 525602 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ