ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5940325 นายนัฐพิชน บุตรี DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 521602 ENGINEERING ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND FOOD PROCESSING
2 M5842292 นายสุรธวัช บุญหนัก MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 521602 ENGINEERING ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND FOOD PROCESSING
3 M5940301 นายอรรคพล พงษ์พฤกษ์งาม MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 1 521602 ENGINEERING ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND FOOD PROCESSING
4 M5941377 นางสาวนาฎนภางค์ พามขุนทด MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 521602 ENGINEERING ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND FOOD PROCESSING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ