ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5980710 นางสาวพิมพ์นิภา โพธิ์งาม physic (Honors Program) 1 10 0 105317 BASIC ELECTRONICS
2 B5980727 นายเทเลอร์ แยน physic (Honors Program) 1 10 0 105317 BASIC ELECTRONICS
3 B5980734 นายปภาวิชญ์ หนองขุ่นสาร physic (Honors Program) 1 10 0 105317 BASIC ELECTRONICS
4 B5980765 นายทัตเทพ รักพาณิชย์ physic (Honors Program) 1 10 0 105317 BASIC ELECTRONICS
5 B5980826 นายชญานนท์ ชนะพาล physic (Honors Program) 1 10 0 105317 BASIC ELECTRONICS
6 B5980888 นายนันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ physic (Honors Program) 1 10 0 105317 BASIC ELECTRONICS
7 B5980918 นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์ physic (Honors Program) 1 10 0 105317 BASIC ELECTRONICS
8 B5980925 นางสาวแพรวา การุญ physic (Honors Program) 1 10 0 105317 BASIC ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ