ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080105 นายธนพัฒน์ เทียมคลี physics 1 10 1 105317 BASIC ELECTRONICS
2 B6080167 นายมนัสวี ศรีโชค physics 1 10 1 105317 BASIC ELECTRONICS
3 B6080259 นายพงษ์ปณต พรมวงษา physics 1 10 1 105317 BASIC ELECTRONICS
4 B6080266 นายชิติพัทธ์ ดีเสมอ physics 1 10 1 105317 BASIC ELECTRONICS
5 B6080334 นายธนยศ งอนสำโรง physics 1 10 1 105317 BASIC ELECTRONICS
6 B6080341 นายอติราช พิทักษ์ตระกูล physics 1 10 1 105317 BASIC ELECTRONICS
7 B6080365 นายธีรัช สินธุศิริ physics 1 10 1 105317 BASIC ELECTRONICS
8 B6080396 นายภิเษก สัจจภาณี physics 1 10 1 105317 BASIC ELECTRONICS
9 B6080419 นางสาวยุวดี มะลาด physics 1 10 1 105317 BASIC ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ