ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5725472 นางสาวน้ำฝน เนินทราย Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5827077 นายวริทธิ์ อรุณสุขมาก Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5827091 นายอรรถรส แย้มเงิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5827152 นายอภิสิทธิ์ ขำอุปถัมภ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5827213 นายเสฏฐวุฒิ สมบุญยอด Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5828623 นายปุณณวิช ขาวเหลือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5828715 นางสาวพราวนภางค์ ตาลจินดา Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ