ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5625161 นายศิริพล หินกอก Mechatronics Engineering 1 10 1 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5625260 นางสาวอรวรรณ บุญมานำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5721580 นายอนุภาค ภูมิอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5721627 นางสาวปัทวรรณ สมเดช Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5721702 นายภูวดล แน่นอุดร Mechatronics Engineering 1 10 1 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง Mechatronics Engineering 1 10 1 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5721856 นายบุรินทร์ บัวระบัน Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B5725113 นายเรวัตร เพ็งจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B5725366 นายณัฐพงศ์ ธาวุฒิสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B5725427 นางสาวปริญญา ธนูศร Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B5725571 นายตะวัน คำมาพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B5725588 นายศิวกร กลั่นจังหรีด Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B5826933 นายอานนท์ อนันต์วัฒนชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B5826964 นายธีร์จุฑา เย็นใจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B5827022 นายชินวัตร เนตรวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B5827046 นายกุลนันท์ เจริญจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B5827145 นางสาวนงลักษณ์ วันตา Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B5827169 นายธนัญชัย จาระนัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B5827183 นายฐิติวุฒิ เพ่งให้ตรง Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B5828906 นายธนาคม รักษ์บุรีภิรมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B5828975 นายดนัยธร สงวนศักดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B5926725 นางสาวกิตติมา หงษ์ยิ้ม Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B5928606 นางสาวสุธิดา สาฆ้อง Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ