ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5721665 นายนรินทร จำปาโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5725250 นายศิกวัส เครือผือ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5826919 นางสาวจันทร์เพ็ญ คิดอ่าน Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5827015 นายเจษฎากร เหมือนงาม Mechatronics Engineering 1 10 1 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5827039 นายพณัฏฐ์ วัชรสุนทร Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5827053 นายจตุรภูมิ ไชยอุดม Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5827206 นางสาวเยาวลักษณ์ ชุดนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B5828708 นางสาวบุณยลักษณ์ ดวงทิพย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B5828821 นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ศักดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B5828913 นายเกียรติศักดิ์ วงเวียน Mechatronics Engineering 1 10 1 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B5828920 นายนันทกิจ วงษ์อินทร์จันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B5829088 นางสาวชนิดา อินทะแสน Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ