ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5725571 นายตะวัน คำมาพันธ์ Mechatronics Engineering 1 40 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
2 B5923540 นายวีรเกียรติ วัชรผลานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
3 B5923656 นายณัฐพงศ์ ยุทไธสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
4 B5923762 นายกิติสภานันท์ กะพัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
5 B5923830 นายคณาธิป พวงแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
6 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
7 B5926596 นายวรเมธ บุญหลง Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
8 B5926664 นางสาวกมลลักษณ์ ใบโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
9 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
10 B5926879 นางสาวศุภรัตน์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
11 B5926930 นายเกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
12 B5926992 นางสาวฐิติมา หมื่นแก้ว Mechatronics Engineering 1 40 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
13 B5928415 นายณรงค์ศักดิ์ นึกสม Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
14 B5928620 นายทรงฤทธิ์ ทุมหนู Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
15 B5928903 นายอดิเทพ อุตทาพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
16 B5928910 นายรัฐพล ซองเหล็กนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
17 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
18 B5929153 นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
19 B6022358 นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
20 B6022365 นายอัศวนนท์ แสงสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
21 B6022396 นายสุรสีห์ ชาวสวน Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
22 B6022402 นายวรศักดิ์ เชิดพุดซา Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
23 B6022419 นายธนศักดิ์ เชิดพุดซา Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
24 B6022433 นายคณสรณ์ ผิวบาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
25 B6022440 นายเพชรตรี สีโยพล Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
26 B6022457 นายจักรภัทร วิเศษวงษา Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
27 B6022464 นายพนมพร เลอลักษณ์ศิลป์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
28 B6022488 นายธัญสิทธิ์ อัครนราธิวัฒน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
29 B6022495 นายนิธิภัทร์ ชาติศร Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
30 B6022600 นายณัฐิวุฒิ รายณะสุข Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
31 B6022648 นายอรรณพ บัวชุม Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
32 B6022662 นายชัยสิทธิ์ บุตรสันต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
33 B6022679 นายศรัณยู พรหมยุทธนา Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
34 B6022709 นายกานตรัตน์ ขำดำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
35 B6022730 นายธวัชชัย ตรงด่านกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
36 B6022846 นางสาวมาริษา ธงพุดซา Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
37 B6023089 นางสาวรัตติยากร งามผิวเหลือง Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
38 B6023102 นางสาวศิริรัตน์ ทันหิกรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
39 B6023515 นางสาวพัชราภรณ์ คำเสนา Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
40 B6023546 นายพีรพัฒน์ อิทธิกุสุมาลย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
41 B6024178 นายกิจจา ปักกาโล Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
42 B6027810 นายณัฐวุฒิ สุกใส Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
43 B6027841 นายธีรพงศ์ ปัฐมาศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
44 B6027858 นายอภิวัฒน์ ยุติธรรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
45 B6027865 นายนรวีร์ ศรีบุญเรือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
46 B6027896 นางสาวจิตรลดา ปทุมานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
47 B6027919 นายสมนึก มุ่งกลีบกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
48 B6027940 นายยุทธนา น้อยโคกสูง Mechatronics Engineering 1 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
49 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
50 B6028060 นายภูธิป ตามเมืองปัก Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
51 B6028091 นายโชคชัย ด่านยางหวาย Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
52 B6028251 นายกสิณ กีรติมหาตม์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
53 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
54 B6028732 นางสาวกาญจนี อินปลัด Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
55 B6028794 นางสาวชนัตตา นกไม้ Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
56 B6137625 นายทรงยศ ฉิมเเว่น Mechatronics Engineering 1 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
57 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
58 B5725298 นายรัตนะ ชมสายพลายงาม Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
59 B5827138 นายชัยรัฐ อ่อนเเก้ว Mechatronics Engineering 2 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
60 B5828593 นายวิศนันท์ กิจพิพัฒน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
61 B5828678 นายปริญญา จุรุเทียบ Mechatronics Engineering 2 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
62 B5828722 นางสาววิสา ถากระโทก Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
63 B5828784 นางสาวพิไลวรรณ บุญศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
64 B5828906 นายธนาคม รักษ์บุรีภิรมย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
65 B5828913 นายเกียรติศักดิ์ วงเวียน Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
66 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
67 B5927203 นายกรณ์สกล นนท์นาม Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
68 B5928538 นางสาวรัดดาวรรณ ลามพัด Mechatronics Engineering 2 W 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
69 B5928750 นายไมตรี โกมลวัฒน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
70 B5928965 นางสาวชนิดาภา บุญไชยโย Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
71 B5928972 นางสาวรัตติยา การะฐา Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
72 B6022372 นายมารุจน์ เขื่อนโพธิ์ Mechatronics Engineering 2 W 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
73 B6022518 นางสาวพิชญา นามเเดง Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
74 B6022778 นายนัฐภพ รอดสกุล Mechatronics Engineering 2 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
75 B6022884 นางสาววิลาสินี บุญเลิศพาณิชย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
76 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
77 B6022907 นางสาวปาณิสรา จิตรณรงค์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
78 B6023034 นางสาวพรพรหม เกล้าผม Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
79 B6023058 นางสาวชุติธร อิ่มทัศไนย Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
80 B6023065 นางสาวกมลรัตน์ ทิพย์มณีโชติ Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
81 B6023096 นายสิทธิราช ปานมี Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
82 B6023164 นางสาวพัชราภรณ์ ทานกระโทก Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
83 B6023195 นายศิขรินทร์ ผาภู Mechatronics Engineering 2 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
84 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
85 B6023379 นางสาวอภิญญา บุราคร Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
86 B6023485 นายเตชินท์ พรมพิพัฒชาติ Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
87 B6023539 นางสาวรัตนากร สรรพอาษา Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
88 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
89 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
90 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
91 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
92 B6028282 นางสาวปรีชาภรณ์ บุญแสง Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
93 B6028589 นางสาวฉันท์สินี อินทะสอน Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
94 B6028749 นางสาววริยา ทำสี Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
95 B6028770 นางสาวณิตยา ดีสม Mechatronics Engineering 2 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
96 B6028787 นางสาววีรวรรณ กมล Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
97 B6028824 นายปิยะราช วงชะศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
98 B5928668 นายธรรศ กรกชกร Mechatronics Engineering 3 W 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
99 B6022761 นายอัษฎาวุธ วงศ์ชอุ่ม Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
100 B6022822 นายเสนาะ สุภเวชกิจ Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
101 B6022860 นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
102 B6022938 นางสาวณฐิฌา เหล่าชินชาติ Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
103 B6022983 นายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
104 B6023027 นางสาววิศนี แก้วแสน Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
105 B6023072 นายอนาวิล พันตาไหล Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
106 B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
107 B6023126 นายกันตพงศ์ อนันตพงศ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
108 B6023133 นายเอนก ปาปะโข Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
109 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
110 B6023256 นายณัฐพงษ์ เป้ากลาง Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
111 B6023263 นางสาวปานชนก พยุงดี Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
112 B6023355 นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
113 B6023362 นางสาวสุชาวดี สวามิ Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
114 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
115 B6023409 นายโรจน์ศิลป์ ชุ่มเสนา Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
116 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
117 B6023423 นายพุฒินันท์ สุขเกษม Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
118 B6023478 นายเจมส์ เพียช Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
119 B6023508 นายอภิศักดิ์ ทองมี Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
120 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
121 B6023607 นายธีรภัทร นามทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
122 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
123 B6023652 นายชลทิศ บุญเย็น Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
124 B6023683 นายธราเทพ แว่นศิลา Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
125 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
126 B6023720 นางสาวชนาวันธุ์ ปราถนายิ่งยศ Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
127 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
128 B6024161 นายภานุเดช พืชเพียร Mechatronics Engineering 3 10 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
129 B6028008 นายพัฒนวงศ์ ครูแพทย์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
130 B6028039 นายนันทวัฒน์ ยิ่งยืน Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
131 B6028121 นายจิรายุ จันนา Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
132 B6028138 นายธนภัทร หิรัญรัตนา Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
133 B6028145 นายปณวัตร วิชัยวงษ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
134 B6028169 นายนิติธร สุริยะวงษา Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
135 B6028176 นายธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
136 B6028220 นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
137 B6028374 นายสุทธิรักษ์ ไชยทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
138 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
139 B6028442 นายอานุภาพ โยศรีคุณ Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
140 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
141 B6028633 นายปัถวี ขุมทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
142 B6028657 นางสาวพิชนันท์ กะการดี Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
143 B6028701 นางสาวบุญสิตา คุชิตา Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
144 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
145 B6028756 นางสาวมณีวรรณ สีโห่ Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
146 B6137601 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด Mechatronics Engineering 3 10 1 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
147 B6137618 นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม Mechatronics Engineering 3 10 3 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ